*KIKE/RWNOS Partitiones oratoriae § 115. *)APOKATASTA/SH TOU= KEIME/NOU

Author: Savvantidis, G. P.
Title: *KIKE/RWNOS Partitiones oratoriae § 115. *)APOKATASTA/SH TOU= KEIME/NOU
Review/Collection: "Dodone", 9
Year edition: 1980
Pages: 19-26
Keywords: Éloquence - Eloquenza - Eloquence
Works:
Author initials: Savvantidis 1980