Per la nota a Cic., ad fam. xii, 13, 4

Author: Sacerdoti, N.
Title: Per la nota a Cic., ad fam. xii, 13, 4
Review/Collection: "Paideia", XXVI
Year edition: 1971
Pages: 307
Author initials: Sacerdoti 1971